Thông tư 200- 2014. mẫu số s02c1- dn - sổ cái

Thông tư 200- 2014. mẫu số s02c1- dn - sổ cái

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S02c1- DN - SỔ CÁI

(DÙNG CHO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ)

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02c1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Sổ cái

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:...............

Tên tài khoản ..........

Số hiệu:......

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

G

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

- Cộng số phát sinh tháng

x

x

- Số dư cuối tháng

x

x

 

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

x

x

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

 

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s02c1- dn - sổ cái
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!