Thông tư 200-2014. mẫu số s04a6- dn- nhật ký chứng từ số 6

Thông tư 200-2014. mẫu số s04a6- dn- nhật ký chứng từ số 6

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S04a6- DN- NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 6

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a6-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

nhật ký chứng từ số 6

Ghi Có Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Diễn giải

Số dư đầu tháng

Hoá đơn

Phiếu nhập

Ghi Có TK 151, ghi Nợ các tài khoản

Số dư cuối tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

152

153

156

157

632

...

Cộng Có TK 151

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

A

B

C

D

E

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Cộng

 

Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s04a6- dn- nhật ký chứng từ số 6
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!