Thông tư 200-2014. mẫu số s04a7- dn- nhật ký chứng từ số 7

Thông tư 200-2014. mẫu số s04a7- dn- nhật ký chứng từ số 7


THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S04a7- DN- NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a7-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Nhật ký chứng từ số 7

Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp

 

Ghi Có các TK: 152, 153, 154, 214, 241, 242, 334, 335, 338, 352, 356, 611, 621, 622, 623, 627, 631

 

Tháng ...... năm ......

Số TT

Các TK

152

153

154

214

241

 

334

335

338

 

 

356

611

621

622

 

627

 

Các TK phản ánh ở các

Tổng cộng chi phí

Ghi Có

242

352

623

631

NKCT khác

Các
TK
ghi Nợ

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT ...

NKCT ...

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

154

2

631

3

241 (2413)

4

242

5

335

6

621

7

622

8

623

9

627

10

641

11

642

12

352

13

.....

14

Cộng A

15

152

16

153

17

155

18

157

19

632

20

241

21

111

22

112

23

131

24

...

25

Cộng B

26

Tổng cộng (A+B)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s04a7- dn- nhật ký chứng từ số 7
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!