Thông tư 200-2014. mẫu số s05- dn- sổ cái

Thông tư 200-2014. mẫu số s05- dn- sổ cái

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S05- DN- SỔ CÁI

(DÙNG CHO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ)

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S05-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

 

sổ cái

(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ)

Tài khoản ........

Số dư đầu năm

Nợ

 

Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này

Tháng

1

Tháng

2

Tháng

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

8

Tháng

9

Tháng

10

Tháng

11

Tháng

12

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cộng số phát sinh Nợ
Tổng số phát sinh Có
Số dư cuối tháng Nợ

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s05- dn- sổ cái
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!