Thông tư 200-2014. mẫu số s08- dn - sổ tiền gửi ngân hàng

Thông tư 200-2014. mẫu số s08- dn - sổ tiền gửi ngân hàng

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S08- DN - SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

Đơn vị: ..............

Mẫu số: S08- DN

Địa chỉ: .............

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............

 

Chứng từ

Tài khoản

Số tiền

Ngày, tháng

Diễn

Ghi

ghi sổ

Số hiệu

Ngày, tháng

giải

đối ứng

Thu

Chi

Còn lại

chú

(gửi vào)

(rút ra)

A

B

C

D

E

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s08- dn - sổ tiền gửi ngân hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!