Thông tư 200-2014. mẫu số s41a-dn - sổ kế toán chi tiết theo dõi

Thông tư 200-2014. mẫu số s41a-dn - sổ kế toán chi tiết theo dõi

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S41a-DN - SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S41a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH

Năm tài chính..............

 

Chứng từ

Giá trị

Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư

 

Số hiệu

 

Ngày, tháng

 

Diễn giải

ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh đầu kỳ

Khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ của công ty liên doanh trong kỳ

Khoản điều chỉnh do báo cáo

tài chính của nhà đầu tư và công ty liên doanh được lập khác ngày

Khoản điều chỉnh do nhà đầu tư và công ty liên doanh không áp dụng thống nhất

chính sách kế toán

Phần điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư theo thay đổi của vốn chủ sở hữu của công ty

liên doanh nhưng không được phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty liên doanh

Giá trị

ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh cuối kỳ

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Công ty Liên doanh A

-

-

 

Công ty Liên doanh B

-

-

.…………..

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S42a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s41a-dn - sổ kế toán chi tiết theo dõi
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!