Thông tư 200-2014. mẫu số s51- dn - sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu(tk 411)

Thông tư 200-2014. mẫu số s51- dn - sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu(tk 411)


THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S51- DN - SỔ THEO DÕI CHI TIẾT NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU(TK 411)

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S51-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU(TK 411)

Năm................

 

 

 

Ngày

Chứng từ

Tài

Số phát sinh

Số dư

tháng

Số

Ngày

Diễn giải

khoản

Nợ (giảm)

Có (tăng)

ghi sổ

hiệu

tháng

đối ứng

Vốn góp

Thặng dư vốn

Vốn khác

Vốn góp

Thặng dư vốn

Vốn khác

Vốn góp

Thặng dư vốn

Vốn khác

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

 

- Số phát sinh trong kỳ

..........

..........

- Cộng số phát sinh

 

- Số dư cuối kỳ

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s51- dn - sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu(tk 411)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!