Thông tư 200-2014. mẫu số s62- dn- sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Thông tư 200-2014. mẫu số s62- dn- sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại


THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S62- DN- SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S62-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Năm: ................

 

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT được hoàn lại

Số thuế GTGT

Số hiệu

Ngày, tháng

đã hoàn lại

A

B

C

1

2

Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
Cộng số phát sinh
Số dư cuối kỳ

 

- Sổ này có... trang, đánh số từ trang 01 đến trang...

- Ngày mở sổ:...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s62- dn- sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!