Thông tư 200-2014 - điều 3. đơn vị tiền tệ trong kế toán

Thông tư 200-2014 - điều 3. đơn vị tiền tệ trong kế toán

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 3. ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN

“Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

 

Thông tư 200-2014 - điều 3. đơn vị tiền tệ trong kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!