Thông tư 200-2014 - điều 5. chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang đồng việt nam

Thông tư 200-2014 - điều 5. chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang đồng việt nam

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 5. CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH LẬP BẰNG ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN LÀ NGOẠI TỆ SANG ĐỒNG VIỆT Nam

1. Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam khi công bố và nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, trình bày thông tin so sánh được thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư này.

3. Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

 

Thông tư 200-2014 - điều 5. chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang đồng việt nam
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!