Thông tư 200-2014 - điều 7. thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Thông tư 200-2014 - điều 7. thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 7. THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN

Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu chuẩn nêu tại khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư này thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

 

Thông tư 200-2014 - điều 7. thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!