Thông tư 200-2014 - điều 111. những thông tin chung về doanh nghiệp

Thông tư 200-2014 - điều 111. những thông tin chung về doanh nghiệp

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 111. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau:

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo;

- Nêu rõ Báo cáo tài chính này là Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp, Báo cáo tài chính tổng hợp hay Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, tập đoàn;

- Ngày kết thúc kỳ kế toán;

- Ngày lập Báo cáo tài chính;

- Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán;

- Đơn vị tiền tệ dùng để lập và trình bày Báo cáo tài chính.

 

Thông tư 200-2014 - điều 111. những thông tin chung về doanh nghiệp
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!