Thông tư 200-2014 - điều 120. dịch chứng từ kế toán ra tiếng việt

Thông tư 200-2014 - điều 120. dịch chứng từ kế toán ra tiếng việt

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 120. DỊCH CHỨNG TỪ KẾ TOÁN RA TIẾNG VIỆT

Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh nhưng có nội dung không giống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung chứng từ kế toán. Những chứng từ phát sinh nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu phải dịch toàn bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký trên chứng từ... Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

 

Thông tư 200-2014 - điều 120. dịch chứng từ kế toán ra tiếng việt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!