Thông tư 200-2014 - điều 125. sửa chữa sổ kế toán

Thông tư 200-2014 - điều 125. sửa chữa sổ kế toán

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 125. SỬA CHỮA SỔ KẾ TOÁN

1. Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót thì phải sửa chữa bằng phương pháp phù hợp với quy định của Luật kế toán.

2. Trường hợp phát hiện sai sót trong các kỳ trước, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Thông tư 200-2014 - điều 125. sửa chữa sổ kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!