Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB

Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ( thuế TTĐB)

 

Mẫu số: 01-1/TTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB ngày…… tháng……năm……....)

[01] Kỳ tính thuế: tháng.......... năm...........

______________________________

[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………...........................

[05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hoá đơn bán hàng

Tên khách hàng

Tên hàng hoá, dịch vụ

Số lượng

Đơn giá

Doanh số bán có thuế TTĐB (không có thuế GTGT)

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (7) x (8)

Tổng cộng:

Hàng hoá, dịch vụ thứ 1

Hàng hoá, dịch vụ thứ...

Hàng hoá, dịch vụ thứ n

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………………….

Chứng chỉ hành nghề số: ……………………..

Ngày............ tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

>> Tải Mẫu số 01-1/TTĐB

Mẫu số 01-1/TTĐB , 01-1/TTĐB , Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB , mau so 01-1/ttdb : bang ke hoa don hang hoa, dich vu ban ra chiu thue ttdb

Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!