Giáo Trình AuToCad - 1

 

GIÁO TRÌNH AUTOCAD1

BÀI 1: GIỚI THIỆU AUTOCAD........................................................................................ 4

1.1 PHẦN MỀM AutoCAD......................................................................................... 4

1.2 KHỞI ĐỘNG AutoCAD......................................................................................... 4

1.3 TÙY BIẾN MÀN HÌNH AutoCAD............................................................................ 5

1.4 DÒNG LỆNH (command Line)............................................................................ 7

BÀI 2: THIẾT LẬP BẢN VẼ............................................................................................... 8

2.1 THIẾT LẬP BẢN VẼ............................................................................................. 8

2.2 XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG ĐƠN VỊ SỐ VÀ KÍCH THƯỚC.............................................. 8

2.3 ĐỊNH GIỚI HẠN BẢN VẼ..................................................................................... 8

2.4 LỆNH MVSETUP.................................................................................................. 9

2.5 CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH...................................................................... 9

2.6 CÁC CHẾ ĐỘ SNAP – GRID................................................................................ 10

2.6.1 CHẾ ĐỘ SNAP...................................................................................... 10

2.6.2 CHẾ ĐỘ GRID....................................................................................... 10

2.7 QUẢN LÝ FILE.................................................................................................. 10

2.7.1 TẠO BẢN VẼ MỚI.................................................................................. 10

2.7.2 LƯU BẢN VẼ......................................................................................... 11

2.7.3 MỞ FILE.............................................................................................. 11

2.7.4 ĐÓNG FILE.......................................................................................... 11

BÀI 3: NHẬP MÔN VẼ HÌNH.......................................................................................... 12

3.1 GIỚI THIỆU..................................................................................................... 12

3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬP TỌA ĐỘ.................................................................... 12

3.2.1 TỌA ĐỘ TUYỆT ĐỐI.............................................................................. 12

3.2.2 TỌA ĐỘ CỰC........................................................................................ 12

3.2.3 TỌA ĐỘ TƯƠNG ĐỐI............................................................................. 13

3.2.4 TỌA ĐỘ CỰC TƯƠNG ĐỐI...................................................................... 13

3.3 VẼ ĐƯỜNG THẲNG........................................................................................... 14

3.4 VẼ HÌNH CHỮ NHẬT......................................................................................... 14

3.5 VẼ HÌNH NHANH.............................................................................................. 15

3.5.1 Chế độ ORTHO..................................................................................... 15

3.5.2 Chế độ POLAR..................................................................................... 16

3.6 CÁC THAO TÁC CĂN BẢN................................................................................... 17

3.6.1 Chọn đối tượng................................................................................... 17

3.6.2 Di chuyển............................................................................................ 18

3.6.3 Xóa..................................................................................................... 18

BÀI 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM CHÍNH XÁC.................................................. 19

4.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM CHÍNH XÁC..................................................... 19

4.1.1 GIỚI THIỆU......................................................................................... 19

4.1.2 CÁC PHƯƠNG THỨC CHỌN ĐIỂM........................................................... 19

4.2 CÁC CHẾ ĐỘ OSNAP, OTRACK........................................................................... 22

4.2.1 CHẾ ĐỘ OSNAP.................................................................................... 22

4.2.2 CHẾ ĐỘ OTRACK.................................................................................. 22

4.3 VẼ ĐƯỜNG TRÒN............................................................................................. 22

4.3.1 Vẽ theo tâm và bán kính..................................................................... 22

4.3.2 Vẽ theo tâm và đường kính................................................................. 23

4.3.3 Vẽ theo 2 điểm ( 2 points).................................................................. 23

4.3.4 Vẽ theo 3 điểm ( 3 points).................................................................. 23

4.3.5 Vẽ đường tròn tiếp xúc với 2 đối tượng ( Tan Tan Radius)................... 23

4.3.6 Vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đối tượng ( Tan Tan Tan)........................ 24

BÀI 5: GHI KÍCH THƯỚC.............................................................................................. 25

5.1 GIỚI THIỆU..................................................................................................... 25

5.2 TẠO KIỂU KÍCH THƯỚC MỚI............................................................................. 25

5.3 GHI KÍCH THƯỚC............................................................................................. 27

5.3.1 Ghi kích thước nhanh ( Quick Dimension)........................................... 27

5.3.2 Ghi kích thước đoạn thẳng ( Linear, Aligned)....................................... 27

5.3.3 Ghi kích thước cho đường tròn hoặc cung tròn ( Radius, Diameter).... 28

5.3.4 Ghi số đo góc ( Angular)..................................................................... 28

5.3.5 Đánh dấu tâm ( Center Mark).............................................................. 28

5.3.6 Ghi chú ( Leader)................................................................................ 28

5.3.7 Ghi kích thước liên tục ( Continue)...................................................... 29

5.3.8 Ghi kích thước song song ( Baseline).................................................. 29

5.4 CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG KÍCH THƯỚC............................................................... 30

5.4.1 CHỈNH SỬA TRỰC TIẾP......................................................................... 30

5.4.2 CHỈNH SỬA KIỂU KÍCH THƯỚC............................................................. 30

BÀI 6: VẼ HÌNH............................................................................................................. 31

6.1 GIỚI THIỆU..................................................................................................... 31

6.2 VẼ CUNG TRÒN................................................................................................ 31

6.2.1 Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm (3 Points)................................................ 31

6.2.2 Điểm đầu, tâm, điểm cuối (Start, Center, End)................................... 32

6.2.3 Điểm đầu, Tâm, Góc ở tâm (Start, Center, Angle)............................... 32

6.2.4 Điểm đầu, Tâm, Chiều dài dây cung (Start, Center, Leng of Chord).... 32

6.2.5 Điểm đầu, Điểm cuối, Bán kính (Start, End, Radius)............................ 32

6.2.6 Điểm đầu, Điểm cuối, góc ở tâm (Start, End, Include Angle).............. 33

6.2.7 Điểm đầu, Điểm cuối, Hướng tiếp tuyến của cung tại điểm bắt đầu (Start, End, Direction)............................................................................................................................ 33

6.3 VẼ ĐA TUYẾN (Polyline).................................................................................... 33

6.4 VẼ ĐA GIÁC ĐỀU (polygon).............................................................................. 35

6.4.1 Vẽ đa giác nội tiếp đường tròn............................................................ 35

6.4.2 Vẽ đa giác ngoại tiếp đường tròn........................................................ 36

6.4.3 Vẽ đa giác theo kích thước cạnh......................................................... 36

6.5 VẼ ĐƯỜNG CONG BẬC CAO (Spline).................................................................. 37

6.6 VẼ ĐƯỜNG VÀ CUNG (Ellipse).......................................................................... 37

6.6.1 Vẽ Ellipse theo tâm ( Ellipse- Center)................................................. 37

6.6.2 Vẽ Ellipse theo các trục (Ellipse- Axis, End)........................................ 38

6.6.3 Vẽ cung (Ellipse- Arc).......................................................................... 38

6.6.4 Vẽ đa giác được tô (Solid)................................................................... 38

6.6.5 Tạo 1 miền (Region)........................................................................... 39

6.6.6 Các phép toán đại số Bool với region.................................................. 39

BÀI 7: CHỈNH SỬA HÌNH VẼ......................................................................................... 41

7.1 PHÁ VỠ ĐỐI TƯỢNG (explode)......................................................................... 41

7.2 DI CHUYỂN ĐỐI TƯỢNG (Move)........................................................................ 41

7.3 SAO CHÉP ĐỐI TƯỢNG (copy).......................................................................... 42

7.4 XÉN 1 PHẦN ĐỐI TƯỢNG.................................................................................. 42

7.4.1 Lệnh TRIM........................................................................................... 42

7.4.2 Lệnh BREAK........................................................................................ 43

7.5 THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC THEO TỶ LỆ (Scale)...................................................... 44

7.6 TẠO ĐỐI TƯỢNG SONG SONG (Offset).............................................................. 44

7.7 ĐỐI XỨNG QUA TRỤC (Mirror)........................................................................... 45

7.8 QUAY ĐỐI TƯỢNG (Rotate).............................................................................. 46

7.9 VẼ NỐI TIẾP HAI ĐỐI TƯỢNG BẰNG CUNG TRÒN (Fillet).................................... 47

7.10 VÁT GÓC (Chamfer)....................................................................................... 48

7.11 SAO CHÉP DÃY (Array)................................................................................... 49

7.12 CHỈNH SỬA BẰNG GRIPS ............................................................................... 50

BÀI 8: QUẢN LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG BẢN VẼ...................................................... 52

8.1 LAYER............................................................................................................. 52

8.1.1 TẠO LAYER MỚI.................................................................................. 52

8.1.2 SỬ DỤNG LAYER................................................................................. 53

8.2 CHỌN ĐƯỜNG NÉT.......................................................................................... 54

8.3 KIỂU CHỮ (Text style).................................................................................... 55

8.4 TẠO BẢN VẼ MẪU............................................................................................ 55

BÀI 9: KÝ HIỆU VẬT LIỆU............................................................................................. 56

9.1 GHI KÝ HIỆU VẬT LIỆU.................................................................................... 56

9.2 CHỌN MẪU KÝ HIỆU VẬT LIỆU......................................................................... 57

9.3 XÁC ĐỊNH CÁCH CHỌN ĐƯỜNG BIÊN............................................................... 58

9.4 CHỌN MÀU NỀN.............................................................................................. 58

BÀI 10: BLOCK VÀ CHÈN BLOCK.................................................................................. 59

10.1 GIỚI THIỆU.................................................................................................. 59

10.2 NHÓM CÁC ĐỐI TƯỢNG THÀNH BLOCK........................................................... 59

10.3 CHÈN BLOCK VÀ FILE VÀO BẢN VẼ HIỆN HÀNH.............................................. 59

10.4 CHỈNH SỬA BLOCK........................................................................................ 60

10.4.1 ĐỊNH NGHĨA LẠI BLOCK.................................................................. 60

10.4.2 ĐỔI TÊN BLOCK.............................................................................. 60

10.4.3 XÓA BLOCK (Purge)........................................................................ 60

10.5 THUỘC TÍNH CỦA BLOCK............................................................................... 60

10.5.1 TẠO THUỘC TÍNH CHO BLOCK.......................................................... 61

10.5.2 TẠO BLOCK CÓ THUỘC TÍNH............................................................ 61

10.5.3 CHỈNH SỬA THUỘC TÍNH................................................................. 62

BÀI 11: IN BẢN VẼ........................................................................................................ 63

11.1 GIỚI THIỆU VỀ PAPER SPACE........................................................................ 63

11.1.1 TẠO LAYOUT MỚI ........................................................................... 63

11.1.2 SỬ DỤNG LAYOUT........................................................................... 63

11.1.3 ĐẶT BẢN VẼ TRÊN LAYOUT.............................................................. 64

11.2 CÀI ĐẶT TRANG IN (Page Setup)................................................................... 64

11.3 IN BẢN VẼ.................................................................................................... 65

Giáo Trình AuToCad - 1
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!