Giáo Trình Tin Học - ACCESS

GIÁO TRÌNH TIN HỌC - ACCESS 1

TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS................................................................................... 3

I. MICROSOFT ACCESS LÀ GÌ?....................................................................................... 3

II. KHỞI ĐỘNG MICROSOFT ACCESSS............................................................................ 3

III. CÁC THÀNH PHẦN TRONG MÀN HÌNH MICROSOFT ACCESS........................................ 3

IV. TẠO MỚI TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS............................................................... 4

V. MỞ TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS......................................................................... 5

VI. CÁC ĐỐI TƯỢNG BÊN TRONG TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU.............................................. 6

VII. LÀM VIỆC VỚI CỬA SỔ CƠ SỞ DỮ LIỆU................................................................... 8

VIII. QUẢN LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU.................................... 9

IX. ĐÓNG TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS................................................................. 11

X. THOÁT KHỎI MICROSOFT ACCESS............................................................................ 11

BẢNG DỮ LIỆU (TABLE)..................................................................................................... 12

I. CÁC KHÁI NIỆM....................................................................................................... 12

II. TẠO TABLE............................................................................................................. 13

III. LÀM VIỆC VỚI CỬA SỔ THIẾT KẾ TABLE................................................................. 18

IV. LÀM VIỆC VỚI CỬA SỔ CẬP NHẬT DỮ LIỆU CỦA TABLE............................................ 19

V. CÁC HỘP THOẠI THÔNG BÁO LỖI KHI CẬP NHẬT DỮ LIỆU......................................... 23

VI. MỘT SỐ TRÌNH BÀY TRONG CỬA SỔ CẬP NHẬT DỮ LIỆU.......................................... 24

VII. SẮP XẾP DỮ LIỆU................................................................................................. 27

VIII. TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ DỮ LIỆU.......................................................................... 28

IX. LỌC DỮ LIỆU......................................................................................................... 30

X. CHỨC NĂNG IMPORT (NHẬP), EXPORT (XUẤT), LINK (LIÊN KẾT)................................ 31

XI. THIẾT LẬP QUAN HỆ GIỮA CÁC TABLE (RELATIONSHIPS)........................................ 34

QUERY – BẢNG VẤN TIN.................................................................................................... 38

I. CÁC LOẠI QUERY..................................................................................................... 38

II. CÁC THÀNH PHẦN CỬA SỔ THIẾT KẾ QUERY............................................................ 39

III. TẠO MỚI – XEM KẾT QUẢ QUERY........................................................................... 39

IV. MỘT SỐ THAO TÁC CẦN LƯU Ý KHI TẠO QUERY....................................................... 41

V. MỘT SỐ PHÉP TOÁN VÀ HÀM SỬ DỤNG TRONG QUERY.............................................. 43

FORM – BIỂU MẪU............................................................................................................ 45

I. KHÁI NIỆM FORM (BIỂU MẪU).................................................................................. 45

II. CÁC DẠNG FORM DỮ LIỆU....................................................................................... 48

III. TẠO FORM BẰNG CÔNG CỤ FORM WIZARD............................................................. 50

IV. LÀM VIỆC VỚI CÁC Ô ĐIỀU KHIỂN TRONG CỬA SỔ THIẾT KẾ................................... 59

V. MỘT SỐ THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA FORM................................................................ 60

REPORT – BÁO BIỂU.......................................................................................................... 64

I. KHÁI NIỆM VỀ REPORT (BÁO BIỂU).......................................................................... 64

II. CÁC DẠNG REPORT................................................................................................. 65

III. TẠO REPORT BẰNG CÔNG CỤ REPORT WIZARD....................................................... 68

IV. MỘT SỐ THUỘC TÍNH CỦA REPORT......................................................................... 80

BÀI TẬP TABLE.................................................................................................................. 81

I. BÀI TẬP 1................................................................................................................ 81

II. BÀI TẬP 2............................................................................................................... 83

III. BÀI TẬP 3.............................................................................................................. 85

IV. BÀI TẬP 4.............................................................................................................. 87

V. BÀI TẬP 5............................................................................................................... 88

BÀI TẬP SELECT QUERY..................................................................................................... 92

I. BÀI TẬP 1................................................................................................................ 92

II. BÀI TẬP 2............................................................................................................... 94

III. BÀI TẬP 3.............................................................................................................. 95

BÀI TẬP FORM VÀ REPORT................................................................................................. 96

I. BÀI TẬP 1................................................................................................................ 92

II. BÀI TẬP 2............................................................................................................... 97

III. BÀI TẬP 3.............................................................................................................. 98
GIÁO TRÌNH TIN HỌC - ACCESS 2

CHƯƠNG 1: TRUYỀN THAM SỐ............................................................................................. 3

1. PARAMETER QUERY (Query có tham số)............................................................... 3

1.1. Khái Niệm................................................................................................. 3

1.2. Cách đặt tham số trong Parameter Query................................................. 6

1.3. Khai báo kiểu dữ liệu của tham số............................................................ 6

2. CÁC QUY TẮC THAM CHIẾU ĐẾN ĐỐI TƯỢNG.............................................................. 7

2.1. Quy tắc tham chiếu đến các đối tượng........................................................... 7

a. Tham chiếu đến form (biểu mẫu) và report (báo cáo)................................. 8

b. Tham chiếu đến các thuộc tính của form (hoặc report)............................... 8

c. Tham chiếu đến các ô điều khiển trong form (hoặc report) và các thuộc tính của chúng 8

d. Tham chiếu đến các ô điều khiển trong form (hoặc report) thứ cấp (subform/subreport) 10

2.2. Ứng dụng........................................................................................ 12

a. Trong Parameter Query............................................................. 12

b. Tạo Form đa cấp....................................................................... 13

2.3. BÀI TẬP CHƯƠNG 1.......................................................................... 15

a. Trên file cơ sở dữ liệu Hoadon2.Mdb......................................... 15

b. Trên file cơ sở dữ liệu Diem2.Mdb............................................. 18

c. Trên file cơ sở dữ liệu Nhansu.Mdb............................................ 19

CHƯƠNG 2: MACRO (TẬP LỆNH)........................................................................................ 20

1. KHÁI NIỆM MACRO............................................................................................... 20

2. CỬA SỔ THIẾT KẾ MACRO............................................................................ 22

3. CÁC THAO TÁC TRÊN MACRO....................................................................... 23

3.1. Tạo mới Macro................................................................................ 23

3.2. Lưu Macro hiện hành....................................................................... 24

3.3. Thi hành Macro................................................................................ 24

a. Thi hành từ cửa sổ Database..................................................... 24

b. Thi hành từ cửa sổ thiết kế....................................................... 24

3.4. Thay đổi các hành động trong Macro.............................................. 24

3.5. Chèn thêm hành động.................................................................... 24

3.6. Xóa hành động................................................................................ 24

3.7. Các hành động của Macro............................................................... 25

4. MACRO VÀ VÀ CÁC BIẾN CỐ (EVENTS)......................................................... 33

4.1. Khái niệm về biến cố...................................................................... 33

4.2. Thao tác gắn Macro với một biến cố............................................... 34

4.3. Một số biến cố thường sử dụng để gắn Macro................................ 35

5. MACRO CÓ ĐIỀU KIỆN................................................................................. 36

5.1. Khái niệm........................................................................................ 36

5.2. Thao tác chèn thêm điều kiện........................................................ 36

6. MACRO NHÓM............................................................................................. 37

6.1. Khái niệm............................................................................................

6.2. Cách tạo Macro nhóm.........................................................................

6.3. Quy tắc gọi thi hành 1 macro trong 1 Macro Group.............................

6.4. Tạo hệ thống menu và gắn nó cho form hay report...........................

7. KỸ THUẬT CHẠY MACRO TỪNG BƯỚC...............................................................

7.1. Ỹ nghĩa của kỹ thuật chạy macro từng bước.......................................

7.2. Thao tác chạy từng bước Macro..........................................................

8. BÀI TẬP CHƯƠNG 2.........................................................................................

8.1. Trên file cơ sở dữ liệu HoaDon2.Mdb..................................................

8.2. Trên file cơ sở dữ liệu NhanSu.Mdb.....................................................

a. Tạo Report in bảng chấm công theo từng nhân viên như sau.......

b. Thiết kế Form để in bảng chấm công ở câu a với các yêu cầu......

8.3. Trên file cơ sở dữ liệu Diem2.Mdb.......................................................

9. ÔN TẬP...........................................................................................................

  

GIÁO TRÌNH TIN HỌC - ACCESS 3

CHƯƠNG 1: QUERY – BẢNG VẤN TIN................................................................ 3

I. TẠO SELECT QUERY............................................................................... 3

- Select query không dùng chức năng total.............................................. 3

- Select query với chức năng total.......................................................... 5

II. TẠO CROSSTAB QUERY......................................................................... 6

III. MAKE – TABLE QUERY.......................................................................... 7

IV. UPDATE QUERY................................................................................... 8

CHƯƠNG 2: FORM – BIỂU MẪU...................................................................... 10

I. Ý NGHĨA CỦA FORM............................................................................. 10

II. CÁC DẠNG FORM DỮ LIỆU.................................................................... 11

- Form dạng cột (columnal)................................................................. 11

- Form dạng danh sách (tabular).......................................................... 11

- Form dạng bảng dữ liệu (datasheet)................................................... 12

- Form dạng chính – phụ (main – sub)................................................... 12

III. CÁC DẠNG THÀNH PHẦN CỦA FORM...................................................... 13

IV. TẠO FORM KHÔNG DÙNG CHỨC NĂNG WIZARD....................................... 14

V. Ý NGHĨA CÁC NÚT LỆNH TRÊN TOOLBOX VÀ CÁCH TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG....... 16

- Ý nghĩa của các biểu tượng trên toolbox............................................... 16

- Cách tạo một số đối tượng đơn giản.................................................... 18

- Tạo một số đối tượng bằng trình wizard............................................... 23

- Tạo đối tượng không dùng chức năng wizard........................................ 42

VI. TẠO FORM DÙNG MAIN/SUB FORM KHÔNG DÙNG WIZARD........................ 46

VII. CÁC THAO TÁC TRONG FORM.............................................................. 48

- Chọn các đối tượng cùng lúc.............................................................. 48

- Thay đổi kích thước đối tượng............................................................ 48

- Di chuyển đối tượng......................................................................... 48

- Xoá các đối tượng........................................................................... 48

- Định dạng cách trình bày của dữ liệu................................................... 48

- Thay đổi thứ tự di chuyển đến các đối tượng trên form........................... 49

- Nhóm các đối tượng......................................................................... 49

- Định dạng hiển thị của đối tượng theo điều kiện..................................... 49

VIII. MỘT SỐ THUỘC TÍNH CỦA FORM VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG............................. 50

- Một số thuộc tính của form............................................................... 50

- Một số thuộc tính của các đối tượng.................................................... 53

CHƯƠNG 3: REPORT.................................................................................... 57

I. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT REPORT....................................................... 57

II. CÁC DẠNG REPORT............................................................................. 58

- Report chi tiết (detail)...................................................................... 58

- Report tổng hợp.............................................................................. 58

III. CÁCH TẠO REPORT............................................................................ 58

IV. CÁCH TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT KHI THIẾT KẾ REPORT.... 61

- Cách tạo các đối tượng..................................................................... 61

- Một số kỹ thuật khi thiết kế report..................................................... 63

CHƯƠNG 4: BÀI TẬP.................................................................................... 68

I. BÀI TẬP 1: FILE CƠ SỞ DỮ LIỆU BTAP2.MDB............................................ 68

- Select total query............................................................................ 68

- Crosstab query............................................................................... 69

II. BÀI TẬP 2: FILE CƠ SỞ DỮ LIỆU DIEM2.MDB........................................... 69

III. BÀI TẬP 3: FILE CƠ SỞ DỮ LIỆU HOADON2.MDB..................................... 70

IV. BÀI TẬP 4: FILE CƠ SỞ DỮ LIỆU QLKHO.MDB.......................................... 70

- Query........................................................................................... 70

- Form ........................................................................................... 71

- Report ......................................................................................... 72

V. BÀI TẬP 5: FILE CƠ SỞ DỮ LIỆU NHANSU.MDB........................................ 74

- Query .......................................................................................... 74

- Form ........................................................................................... 77

- Report ......................................................................................... 78

Giáo Trình Tin Học - ACCESS
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!