Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 06 - VT : BẢNG KÊ MUA HÀNG

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 06 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày ...tháng ...năm .... Quyển số: .................

Số: .................

- Họ và tên người mua: ............................................ Nợ: .........................

- Bộ phận (phòng, ban): ........................................... Có: .........................

STT

Tên, quy cách, phẩm chất, hàng hóa( vật tư, công cụ, ...)

Địa chỉ mua hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

Cộng

X

X

X

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ........................................................................................

* Ghi chú: ......................................................................................................................

Người mua

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

 

Mẫu số 06 - VT : BẢNG KÊ MUA HÀNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!