Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01-4A/GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ

Mẫu số 01-4A/GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ

 

 

PHỤ LỤC

mau so 01-4A/GTGT

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ngày........ tháng....... năm..........)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...........năm............

[02] Tên người nộp thuế:..........................................................................................

[03] Mã số thuế :

Mã số thuế

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………...........................

[05] Mã số thuế :

Mã số thuế

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: ………………… đồng.

Trong đó:

- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

................................

- Thuế GTGT của HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ:

................................

- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

.................................

B. Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau:

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ (1)

2

Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ (2)

3

Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai (3) = (2) / (1)

4

Thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong kỳ (4)

5

Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ

(5) = (4) x (3)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 01-4A/GTGT

Mẫu số 01-4A/GTGT , 01-4A/GTGT , Mẫu 01-4A/GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ , mau so 01 4a gtgt : bang phan bo so thue gtgt cua hang hoa, dich vu mua vao duoc khau tru trong ky

Mẫu số 01-4A/GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế GTGT


>> Mẫu số 01/GTGT : Tờ khai thuế GTGT

>> Mẫu số 01-1/GTGT : Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

>> Mẫu số 01-2/GTGT : Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-3/GTGT : Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra

>> Mẫu số 01-4A/GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ

>> Mẫu số 01-4B/GTGT : Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm

>> Mẫu số 01-5/GTGT : Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

>> Mẫu số 01-6/GTGT : Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

>> Mẫu số 02/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

>> Mẫu số 03/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

>> Mẫu số 04/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

>> Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

>> Mẫu số 06/GTGT : Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!