Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/TNKDCK : Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

Mẫu số 01/TNKDCK : Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

Mẫu số: 01/TNKDCK

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

(Kèm theo hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

Tên khách hàng

Mã chứng khoán

Loại giao dịch (bán chứng khoán/lãi trái phiếu)

Đơn vị môi giới

Ngày giao dịch

Ngày thanh toán

Số lượng chứng khoán

Doanh số giao dịch

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tổng cộng

Ngày……..tháng……..năm 20…..

TỔ CHỨC XÁC NHẬN

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

 

 

 

 

>> Tải Mẫu số 01/TNKDCK

Mẫu số 01/TNKDCK , 01/TNKDCK , Mẫu số 01/TNKDCK : Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu , mau so 01/tnkdck : giay chung nhan tai khoan luu ky co phieu, trai phieu

Mẫu số 01/TNKDCK : Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài :

>> Mẫu số 01/NTNN : Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)

>> Mẫu số 01/TNKDCK : Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

>> Mẫu số 01/HKNN : Tờ khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

>> Mẫu số 01-1/HKNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho vận tải hàng không quốc tế)

>> Mẫu số 01-2/HKNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế)

>> Mẫu số 01/VTNN : Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

>> Mẫu số 01-1/VTNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải)

>> Mẫu số 01-2/VTNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ)

>> Mẫu số 01-3/VTNN : Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ

>> Mẫu số 01/TBH : Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài

>> Mẫu số 01/TBH-TB : Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và ...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

>> Mẫu số 01-1/TBH-TB : Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm

>> Mẫu số 02/TBH-TB : Thông báo chính thức: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế

>> Mẫu số 02-1/TBH-TB : Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm

>> Mẫu số 02/NTNN : Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

>> Mẫu số 02-1/NTNN : Bảng kê các nhà thầu nước ngoài

>> Mẫu số 02-2/NTNN : Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu

>> Mẫu số 03/NTNN : Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)

>> Mẫu số 04/NTNN : Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)

>> Mẫu số 01/HTQT : Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết)

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!