Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 03/SDNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.)

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ......

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ :

[04] Tên người nộp thuế

[05] Mã số thuế

[06] Địa chỉ:

Phường/xã:

Quận/huyện:

Tỉnh/Thành phố

[07] Điện thoại:

[08] Fax:

[09] Email:

[10] Đại lý thuế (nếu có) :

[11] Mã số thuế:

[12] Địa chỉ:

[13] Quận/huyện: [14] Tỉnh/Thành phố:

[15] Điện thoại: [16] Fax: [17] Email:

[18] Hợp đồng đại lý thuế, số .ngày

[19] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: ....................................................

[20] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha):...........................................

[21] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần: ...........................................................................

[22] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): ........................................

[23] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc m3/ha):..................

[24] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3):.................

[25] Giá trị sản lượng khai thác [25] = [23] x [24].............................................................

[26] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có): .........................................

[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [27] = ([25] x 4%) - [26] .............................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

>> Tải Mẫu số 03/SDNN

Mẫu số 03/SDNN , 03/SDNN , Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp , mau so 03/sdnn : to khai thue su dung dat nong nghiep

Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!