Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 07 - TT : BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 07 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

(Đính kèm phiếu ..............................

Ngày ......tháng ......năm ........)

Quyển số: .......................

Số: ......................


STT

Tên, loại, quy cách, phẩm chất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

Cộng

Ngày ...tháng ...năm ....

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

người nộp (nhận)

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

Mẫu số 07 - TT : BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!