Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 08b - TT : BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý,đá quý)

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08b - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý,đá quý)

Số:.....................

Hôm nay, vào ......giờ .....ngày .....tháng .....năm .....

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện kế toán

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện thủ quỹ

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện ...........

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc ... kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

...........

...........

...........

...........

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

...........

...........

...........

1

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

2

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

3

- ...

...........

..........

...........

...........

...........

...........

III

Chênh lệch ( III = I – II)

x

x

...........

...........

...........

...........

- Lý do: + Thừa: .....................................................................................................

+ Thiếu: ....................................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ....................................................................................

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

Mẫu số 08b - TT : BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý,đá quý)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!