Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/TĐ-TNDN : Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 02/TĐ-TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính

BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỶ ĐIỆN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế: Quý……… Năm ...……

[02] Lần đầu:

[ ]

[03] Bổ sung lần thứ :

[ ]

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………….............................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

[13] Mã số thuế :

ma so thue

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số...............................................ngày.......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

TT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ chi phí

Số tiền

1

2

3

4

5

Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ

Tại trụ sở chính:

Mã số thuế:..................................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc I

Mã số thuế (nếu có):....................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc II

Mã số thuế (nếu có):.......................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc III

Mã số thuế (nếu có):......................

..........

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

 

 

>> Tải Mẫu số 02/TĐ-TNDN

Mẫu số 02/TĐ-TNDN , 02/TĐ-TNDN , Mẫu số 02/TĐ-TNDN : Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc , mau so 02/td-tndn : bieu thue tndn tinh nop cua doanh nghiep co cac don vi thuy dien hach toan phu thuoc

Mẫu số 02/TĐ-TNDN : Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!