Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu số 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

 


PHỤ LỤC

mau so 03-1C/TNDN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm.........)

Kỳ tính thuế: từ ……. đến………

____________________

Tên người nộp thuế: ................................................................................................

Mã số thuế :

Mã số thuế

Tên đại lý thuế (nếu có):.................................................................................................

Mã số thuế :

Mã số thuế

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)


Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính1

Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10])

[01]


a

Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán

[02]


b

Thu phí quản lý danh mục đầu tư

[03]


c

Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành

[04]


d

Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

[05]


e

Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho công ty quản lý quỹ

[06]


f

Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ

[07]


g

Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác

[08]


h

Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ

[09]


i

Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

[10]


2

Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh
([11]= [12]+[13]+......+[22]+[23])

[11]


a

Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán)

[12]


b

Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán

[13]


c

Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán)

[14]


d

Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư

[15]


e

Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư

[16]


f

Chi trả lãi tiền vay

[17]


g

Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị

[18]


h

Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh

[19]


i

Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên

[20]


k

Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản

[21]


l

Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh

[22]


m

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

[23]


3

Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([24]= [01]-[11])

[24]


4

Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

[25]


5

Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

[26]


6

Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([27]=[25]-[26])

[27]


7

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([28]=[24]+[27])

[28]


Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.


Ngày........ tháng........... năm..........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số....................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

___________________________________________________________

Ghi chú: Số liệu tại chỉ tiêu mã số [28] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.

 

>> Tải Mẫu số 03-1C/TNDN

Mẫu số 03-1C/TNDN , 03-1C/TNDN , Mẫu 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán , mau so 03 1c tndn : phu luc ket qua hoat dong san xuat kinh doanh danh cho nguoi nop thue la cong ty chung khoan, cong ty quan ly quy dau tu chung khoan

Mẫu số 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế TNDN


>> Mẫu số 01A/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh

>> Mẫu số 01B/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu

>> Mẫu số 02/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 03/TNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN

>> Mẫu số 03-1A/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu.

>> Mẫu số 03-1B/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

>> Mẫu số 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

>> Mẫu số 03-2/TNDN : Phụ lục chuyển lỗ

>> Mẫu số 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

>> Mẫu số 03-3B/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng

>> Mẫu số 03-3C/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ

>> Mẫu số 03-4/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

>> Mẫu số 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 04/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp

>> Mẫu số 05/TNDN : Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

>> Mẫu số 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!