Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Mẫu số 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

mau so 06/TNDN

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

(của tổ chức nước ngoài KD tại VN hoặc có thu nhập tại VN không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)

Kỳ tính thuế:


Từng lần phát sinhBên chuyển nhượng vốn:

Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Bên nhận chuyển nhượng vốn:

Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:................ ...........................

Quốc tịch:.........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):


Mã số thuế

Tên đại lý thuế (nếu có):...............................................................................

Mã số thuế :

Mã số thuế

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Quận/huyện: ............................. Tỉnh/Thành phố: .............................................

Điện thoại: .................................Fax: .................... Email: ...............................

Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:....................................................

Hợp đồng chuyển nhượng: số....................ngày.....................................................

STT

Giá chuyển nhượng

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

Chi phí chuyển nhượng

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Thuế suất

Thuế thu nhập phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2)-(3)-(4)

(6)

(7)=(5)x(6)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.


Ngày......... tháng........... năm..........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 06/TNDN

Mẫu số 06/TNDN , 06/TNDN , Mẫu 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn , mau so 06 tndn : to khai thue tndn doi voi thu nhap tu chuyen nhuong von

Mẫu số 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế TNDN


>> Mẫu số 01A/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh

>> Mẫu số 01B/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu

>> Mẫu số 02/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 03/TNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN

>> Mẫu số 03-1A/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu.

>> Mẫu số 03-1B/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

>> Mẫu số 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

>> Mẫu số 03-2/TNDN : Phụ lục chuyển lỗ

>> Mẫu số 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

>> Mẫu số 03-3B/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng

>> Mẫu số 03-3C/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ

>> Mẫu số 03-4/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

>> Mẫu số 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 04/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp

>> Mẫu số 05/TNDN : Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

>> Mẫu số 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!