Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 03- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý….năm…. Số………..

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

Cộng

Tổng số tiền ( viết băng chữ):…………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng…năm.....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

Mẫu số 03- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!