Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 04- LĐTL : GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Đơn vị...........

Bộ phận.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Mẫu số 04- LĐTL

(Ban hành theo QĐ Số :

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số........................

Cấp cho:............................................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:........................................................................................................

Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số.... ngày.... tháng.... năm....

Từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày..... tháng.... năm.......

Ngày....tháng.....năm.....

 

 

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiền ứng trước

Lương...........................................đ

Công tác phí.................................đ

Cộng.............................................đ

Nơi đi...

Nơi đến...

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan

(Kýtên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...
Nơi đến...Nơi đi...
Nơi đến...- Vé người..............................................vé x.....................đ = ...........................đ

- Vé cước ...............................................vé x.....................đ = ...........................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại.............vé x.....................đ = ..........................đ

- Phòng nghỉ............................................vé x......................đ = ..........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng................................................................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ..........................................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:................................................................................................đ

Ngày....tháng....năm....

Duyệt

Số tiền được thanh toán là...........................

Người đi công tác

(Ký, họ tên)

 

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Mẫu số 04- LĐTL : GIẤY ĐI ĐƯỜNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!