Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 09- LĐTL : BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 09- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số..........................

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng......năm.......

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên giao khoán........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên nhận khoán.......................................

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:..............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng

( viết bằng chữ):............................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng

(viết bằngchữ): .............................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng

(viết bằng chữ):.............................................................................................................

Kết kuận: .....................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên )

 

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên )

 

Mẫu số 09- LĐTL : BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!