Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/NOPT : Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số 02/NOPT: Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số: 02/NOPT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

- Tên người nộp thuế: …………………………………….………………………

- Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………….……………………

- Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail: ……………………

- Ngành nghề kinh doanh chính là: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau:

1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: …………………….. đồng

Trong đó:

- Tiền thuế: ……………… đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế)

- Tiền phạt: ……………… đồng.

2. Lý do đề nghị gia hạn:

……………………………………………………………………………………

3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày ………………. đến ngày ………………

4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt:

……………………………………………………………………………………

5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …….……..

(2) ……….…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 02/NOPT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 02/NOPT , 02/NOPT , Mẫu số 02/NOPT : Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt , mau so 02/nopt : van ban de nghi gia han nop tien thue, tien phat

Mẫu số 02/NOPT : Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!