TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, GIÁM SÁT THANH TOÁN NGUỒN VỐN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TIÊU CHUẨN

Mã Sách: STC-21

Giá bìa: 350000

Giá bán: 297500

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 768

In và nộp lưu chiểu: năm 2012

Tóm tắt nội dung

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (hay còn gọi là tam nông) ở nước ta hiện nay không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội đã trở thành vấn đề thời sự nóng hổi, bức xúc trong sự phát triển. Vì vậy, có thể nói rằng việc phát triển nông nghiệp, nông thôn là một định hướng quan trọng, phải coi phát triển nông nghiệp, nông thôn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Nhận thức sâu sắc vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách như: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới làm căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn và Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng nhà nước, v.v.. cũng đã ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn mới; quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, giám sát, thanh toán nguồn vốn xây dựng phát triển nông thôn mới; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các quy định về an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, v.v.., để xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, ngày 05/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-TTg phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015;... đồng thời Bộ Tài chính cũng có hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012,...

Nhằm giúp cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân nắm được các quy định mới nhất trong lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới - quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình, giám sát thanh toán nguồn vốn xây dựng phát triển nông thôn mới tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới 2012”.

Nội dung cuốn sách gồm mười ba phần:

Phần thứ nhất: Nghiệp vụ quy hoạch phát triển nông thôn mới

Phần thứ hai: Quy định chung về bộ tiêu chí quốc gia để đánh giá, công nhận tiêu chuẩn nông thôn mới

Phần thứ ba: Chương trình hành động của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới

Phần thứ tư: Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Phần thứ năm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Phần thứ sáu: Quy định công tác Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phần thứ bảy: Quy định mới về công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng nông thôn

Phần thứ tám: Quy định mới về thủ tục hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Phần thứ chín: Quy định mới về quản lý, giám sát và thanh toán nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới

Phần thứ mười: Chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Phần thứ mười một: Quy định mới về văn hoá, giáo dục, y tế và an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Phần thứ mười hai: Quy định mới

Phần thứ mười ba: Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

 

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-26

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẾ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-25

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HƯỚ

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: STC-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TR

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-23

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ

Giá bìa: VNĐ 398000

Giá bán: VNĐ 338300

Mã Sách: STC-22

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-21

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 0

Giá bìa: VNĐ 346000

Giá bán: VNĐ 294100

Mã Sách: STC-20

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-19

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-18

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, C

Giá bìa: VNĐ 250000

Giá bán: VNĐ 212500

Mã Sách: STC-17

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-16

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-15

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NG

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-14

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-12

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-11

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-10

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-9

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-8

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-7

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-6

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-5

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-4

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: STC-3

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-2

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-1