HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 2 - TÀI SẢN DÀI HẠN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 2 - TÀI SẢN DÀI HẠN

Số

TT

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

LOẠI TK 2

TÀI SẢN DÀI HẠN

26

211

Tài sản cố định hữu hình

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

2112

Máy móc, thiết bị

2113

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

2114

Thiết bị, dụng cụ quản lý

2115

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

2118

TSCĐ khác

27

212

Tài sản cố định thuê tài chính

28

213

Tài sản cố định vô hình

2131

Quyền sử dụng đất

2132

Quyền phát hành

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

2134

Nhãn hiệu hàng hoá

2135

Phần mềm máy vi tính

2136

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

2138

TSCĐ vô hình khác

29

214

Hao mòn tài sản cố định

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

2147

Hao mòn bất động sản đầu tư

30

217

Bất động sản đầu tư

31

221

Đầu tư vào công ty con

32

222

Vốn góp liên doanh

33

223

Đầu tư vào công ty liên kết

34

228

Đầu tư dài hạn khác

2281

Cổ phiếu

2282

2288

Trái phiếu

Đầu tư dài hạn khác

35

229

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

36

241

Xây dựng cơ bản dở dang

2411

Mua sắm TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bản

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

37

242

Chi phí trả trước dài hạn

38

243

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

39

244

Ký quỹ, ký cược dài hạn

Loại tài khoản 2 - TÀI SẢN DÀI HẠN
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!