HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 48, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48, tai khoan ke toan qd48

Loại tài khoản 1 - TÀI SẢN NGẮN HẠN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

Và thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính)

LOẠI TÀI KHOẢN 1 - TÀI SẢN NGẮN HẠN

SỐ TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

LOẠI TÀI KHOẢN 1

TÀI SẢN NGẮN HẠN

1

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

2

112

Tiền gửi Ngân hàng

Chi tiết theo

1121

Tiền Việt Nam

từng ngân hàng

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

3

121

Đầu tư tài chính ngắn hạn

4

131

Phải thu của khách hàng

Chi tiết theo từng khách hàng

5

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

6

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

1388

Phải thu khác

7

141

Tạm ứng

Chi tiết theo đối tượng

8

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

9

152

Nguyên liệu, vật liệu

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

10

153

Công cụ, dụng cụ

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

11

154

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

12

155

Thành phẩm

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

13

156

Hàng hoá

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

14

157

Hàng gửi đi bán

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

15

159

Các khoản dự phòng

1591

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

1592

Dự phòng phải thu khó đòi

1593

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

16

171

Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

Loại tài khoản 1 - TÀI SẢN NGẮN HẠN
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!