HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 0 - TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 0 - TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

Số

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

TT

Cấp 1

Cấp 2

LOẠI TK 0

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

001

Tài sản thuê ngoài

002

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

Chi tiết theo

yêu cầu

quản lý

003

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

004

Nợ khó đòi đã xử lý

007

Ngoại tệ các loại

008

Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Loại tài khoản 0 - TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!