HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 48, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48, tai khoan ke toan qd48

Loại tài khoản 6 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

Và thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính)

LOẠI TÀI KHOẢN 6 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

SỐ

TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

LOẠI TÀI KHOẢN 6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

45

611

Mua hàng

Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ

46

631

Giá thành sản xuất

Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ

47

632

Giá vốn hàng bán

48

635

Chi phí tài chính

49

642

Chi phí quản lý kinh doanh

6421

Chi phí bán hàng

6422

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Loại tài khoản 6 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!