HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 5 - DOANH THU

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 5 - DOANH THU

Số

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

TT

Cấp 1

Cấp 2

LOẠI TK 5

DOANH THU

70

511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

5111

Doanh thu bán hàng hóa

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

Chi tiết theo

yêu cầu

quản lý

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

5114

Doanh thu trợ cấp, trợ giá

5117

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

5118

Doanh thu khác

71

512

Doanh thu bán hàng nội bộ

Áp dụng khi

có bán hàng

nội bộ

5121

Doanh thu bán hàng hóa

5122

Doanh thu bán các thành phẩm

5123

Doanh thu cung cấp dịch vụ

72

515

Doanh thu hoạt động tài chính

73

521

Chiết khấu thương mại

74

531

Hàng bán bị trả lại

75

532

Giảm giá hàng bán

 

Loại tài khoản 5 - DOANH THU
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!