HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 7 - THU NHẬP KHÁC

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 7 - THU NHẬP KHÁC

Số

SỐ HIỆU TK

TT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

LOẠI TK 7

THU NHẬP KHÁC

86

711

Thu nhập khác

Chi tiết theo hoạt động

Loại tài khoản 7 - THU NHẬP KHÁC
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!