HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 48, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48, tai khoan ke toan qd48

Loại tài khoản 4 - VỐN CHỦ SỞ HỮU

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

Và thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính)

LOẠI TÀI KHOẢN 4 - VỐN CHỦ SỞ HỮU

SỐ TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

LOẠI TÀI KHOẢN 4

VỐN CHỦ SỞ HỮU

37

411

Nguồn vốn kinh doanh

4111

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4112

Thặng dư vốn cổ phần

(Công ty cổ phần)

4118

Vốn khác

38

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

39

418

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

40

419

Cổ phiếu quỹ

(Công ty cổ phần)

41

421

Lợi nhuận chưa phân phối

4211

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

4212

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Loại tài khoản 4 - VỐN CHỦ SỞ HỮU
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!