HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 48, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48, tai khoan ke toan qd48

Loại tài khoản 5 - DOANH THU

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

Và thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính)

LOẠI TÀI KHOẢN 5 - DOANH THU

SỐ TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

LOẠI TÀI KHOẢN 5

DOANH THU

42

511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

5111

Doanh thu bán hàng hoá

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

5118

Doanh thu khác

43

515

Doanh thu hoạt động tài chính

44

521

Các khoản giảm trừ doanh thu

5211

Chiết khấu thương mại

5212

Hàng bán bị trả lại

5213

Giảm giá hàng bán

Loại tài khoản 5 - DOANH THU
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!