HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 48, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48, tai khoan ke toan qd48

Loại tài khoản 3 - NỢ PHẢI TRẢ

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

Và thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính)

LOẠI TÀI KHOẢN 3 - NỢ PHẢI TRẢ

SỐ TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

LOẠI TÀI KHOẢN 3

NỢ PHẢI TRẢ

25

311

Vay ngắn hạn

26

315

Nợ dài hạn đến hạn trả

27

331

Phải trả cho người bán

Chi tiết theo đối tượng

28

333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

3331

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3338

Các loại thuế khác

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

29

334

Phải trả người lao động

30

335

Chi phí phải trả

31

338

Phải trả, phải nộp khác

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

3382

Kinh phí công đoàn

3383

Bảo hiểm xã hội

3384

Bảo hiểm y tế

3386

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

3387

Doanh thu chưa thực hiện

3388

Phải trả, phải nộp khác

3389

Bảo hiểm thất nghiệp

32

341

Vay, nợ dài hạn

3411

Vay dài hạn

3412

Nợ dài hạn

3413

Trái phiếu phát hành

34131

Mệnh giá trái phiếu

34132

Chiết khấu trái phiếu

34133

Phụ trội trái phiếu

3414

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

33

351

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

34

352

Dự phòng phải trả

35

353

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

3531

Quỹ khen thưởng

3532

Quỹ phúc lợi

3533

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

3534

Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty

36

356

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3561

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3562

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

Loại tài khoản 3 - NỢ PHẢI TRẢ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!