HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 8 - CHI PHÍ KHÁC

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 8 - CHI PHÍ KHÁC

Số

SỐ HIỆU TK

TT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

LOẠI TK 8

CHI PHÍ KHÁC

87

811

Chi phí khác

Chi tiết theo

hoạt động

88

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

8211

Chi phí thuế TNDN hiện hành

8212

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

 

Loại tài khoản 8 - CHI PHÍ KHÁC
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!