HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 48, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48, tai khoan ke toan qd48

Loại tài khoản 8 - CHI PHÍ KHÁC

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

Và thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính)

LOẠI TÀI KHOẢN 8 - CHI PHÍ KHÁC

 

SỐ TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

LOẠI TÀI KHOẢN 8

CHI PHÍ KHÁC

51

811

Chi phí khác

Chi tiết theo hoạt động

52

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Loại tài khoản 8 - CHI PHÍ KHÁC
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!