HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 3 - NỢ PHẢI TRẢ

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 3 - NỢ PHẢI TRẢ

 

Số

TT

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

LOẠI TK 3

NỢ PHẢI TRẢ

40

311

Vay ngắn hạn

41

315

Nợ dài hạn đến hạn trả

42

331

Phải trả cho người bán

Chi tiết theo đối tượng

43

333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

3331

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3338

Các loại thuế khác

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

44

334

Phải trả người lao động

3341

Phải trả công nhân viên

3348

Phải trả người lao động khác

45

335

Chi phí phải trả

46

336

Phải trả nội bộ

47

337

Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

DN xây lắp có thanh toán theo tiến độ kế hoạch

48

338

Phải trả, phải nộp khác

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

3382

Kinh phí công đoàn

3383

Bảo hiểm xã hội

3384

Bảo hiểm y tế

3385

Phải trả về cổ phần hoá

3386

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

3387

Doanh thu chưa thực hiện

3388

Phải trả, phải nộp khác

3389

Bảo hiểm thất nghiệp

49

341

Vay dài hạn

50

342

Nợ dài hạn

51

343

Trái phiếu phát hành

3431

3432

3433

Mệnh giá trái phiếu

Chiết khấu trái phiếu

Phụ trội trái phiếu

52

344

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

53

347

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

54

351

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

55

352

Dự phòng phải trả

56

353

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

3531

Quỹ khen thưởng

3532

Quỹ phúc lợi

3533

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

3534

Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty

57

356

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3561

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3562

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

Loại tài khoản 3 - NỢ PHẢI TRẢ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!