HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 4 - VỐN CHỦ SỞ HỮU

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 4 - VỐN CHỦ SỞ HỮU

Số

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

TT

Cấp 1

Cấp 2

LOẠI TK 4

VỐN CHỦ SỞ HỮU

58

411

Nguồn vốn kinh doanh

4111

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4112

Thặng dư vốn cổ phần

C.ty cổ phần

4118

Vốn khác

59

412

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

60

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4131

Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính

4132

Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

61

414

Quỹ đầu tư phát triển

62

415

Quỹ dự phòng tài chính

63

418

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

64

419

Cổ phiếu quỹ

C.ty cổ phần

65

421

Lợi nhuận chưa phân phối

4211

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

4212

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

66

431

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4311

Quỹ khen thưởng

4312

Quỹ phúc lợi

4313

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

67

441

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Áp dụng cho NNN

68

461

Nguồn kinh phí sự nghiệp

Dùng cho

các công ty, TCty

nguồn kinh phí

4611

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

4612

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

69

466

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Loại tài khoản 4 - VỐN CHỦ SỞ HỮU
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!