HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 15, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 15, tai khoan ke toan qd15

Loại tài khoản 9 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC - Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại thông tư số 244/2009/TT-BTC)

LOẠI TÀI KHOẢN 9 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Số

SỐ HIỆU TKTT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ
LOẠI TK 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH


89

911


Xác định kết quả kinh doanh


 

Loại tài khoản 9 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!