HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán theo quyết định 48, he thong tai khoan ke toan theo quyet dinh 48, tai khoan ke toan qd48

Loại tài khoản 0 - TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

Và thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính)

LOẠI TÀI KHOẢN 0 - TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

 

SỐ TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

LOẠI TÀI KHOẢN 0

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

1

001

Tài sản thuê ngoài

Chi tiết theo yêu

cầu quản lý

2

002

Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

3

003

Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

4

004

Nợ khó đòi đã xử lý

5

007

Ngoại tệ các loại

Loại tài khoản 0 - TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!